Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

II-przetarg ustny ul. 3 Maja

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. 3 Maja 40 działka nr 91/2 AM 61 o pow. 372 m2, uregulowanej w KW WR1E/00086107/0

a) powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 91/2 AM 61 o pow. 124 m2, w tym P1 -36 m2 (powierzchnia podstawowa pod pawilonem usługowym) i P2 -88 m2 (powierzchnia pomocnicza, stanowiąca 1/3 udziału w pozostałej części działki)

- zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 9/2017 o warunkach zabudowy z dnia 30.03.2017r. nieruchomość przeznaczona pod budowę pawilonu usługowego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy 36 m2 (pawilon usytuowany w części zachodniej - lewej części działki nr 91/2 AM 61 – lokalizacja a), z koniecznością utwardzenia terenu przed głównym wejściem do budynku w sposób jednolity jak dla sąsiedniej zabudowy szeregowej,
- stawka wywoławcza czynszu miesięcznego gruntu o pow. 36 m2 wynosi 9,00 zł/1m2, za dzierżawę gruntu o pow. 88 m2 – 25% stawki dla powierzchni podstawowej - 9,00 zł tj. 2,25 zł,
- czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
- okres dzierżawy – 5 lat,
- stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
- działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, telekomunikacyjną oraz energię elektryczną, przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej (przy granicy z działką nr 89/4 AM 61),
- wadium wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych ),
- nieruchomość wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

b) powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 91/2 AM 61 o pow. 124 m2, w tym P1 -36 m2 (powierzchnia podstawowa pod pawilonem usługowym) i P2 -88 m2 (powierzchnia pomocnicza, stanowiąca 1/3 udziału w pozostałej części działki)

- zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 10/2017 o warunkach zabudowy z dnia 30.03.2017r. nieruchomość przeznaczona pod budowę pawilonu usługowego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy 36 m2 (pawilon usytuowany w środkowej części działki nr 91/2 AM 61 – lokalizacja b) z koniecznością utwardzenia terenu przed głównym wejściem do budynku w sposób jednolity jak dla sąsiedniej zabudowy szeregowej,
- stawka wywoławcza czynszu miesięcznego gruntu o pow. 36 m2 wynosi 9,00 zł/1m2, za dzierżawę gruntu o pow. 88 m2 – 25% stawki dla powierzchni podstawowej - 9,00 zł tj. 2,25 zł,
- czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
- okres dzierżawy – 5 lat,
- stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
- działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, telekomunikacyjną oraz energię elektryczną, przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej (przy granicy z działką nr 89/4 AM 61),
- wadium wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych ),
- nieruchomość wolna od innych obciążeń i zobowiązań.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom oraz osoby które:

maja zaległości finansowe wobec Gminy Miasto Oleśnica, Urzędu Skarbowego, ZUS (należy przedłożyć stosowne zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz o niezaleganiu w podatkach);
bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica, w ostatnich 3-ch latach;
bez uzasadnionej przyczyny korzystają bezumownie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica;
korzystają z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica, niezgodnie z przeznaczeniem.

Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, a także że przyjmuje warunki Regulaminu bez zastrzeżeń.

Na przyszłym dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. W czasie oczekiwania na te dokumenty dzierżawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości.

Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 09.08.2017 r. o godz. 10:00 (w sali nr 5, obok Punktu informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 04.08.2017r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu z dopiskiem w tytule przelewu wadium na dzierżawę części gruntu działki nr 91/2 AM 61 – lokalizacja a lub b.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy dzierżawy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Z Regulaminem przeprowadzenia przetargu o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych a także z innymi informacjami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy

( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 8:00 do 15:00.

-
tel. (071) 798-21-51
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:12657
Oglądalność ogłoszenia:247
Wygasa:2017-09-03
Dodane:2017-07-20

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama