Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

II-przetarg ustny ul. Gryczana

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy:

1.
Adres nieruchomości: ul. Gryczana 4
Numer działki: 147
Arkusz mapy: 98
Powierzchnia działki w m2: 1.106
KW nr: WR1E/00075657/0
Cena wywoławcza (zł): 106.000,00
Wadium: 10.600,00

2.
Adres nieruchomości: ul. Gryczana 36
Numer działki: 144
Arkusz mapy: 94
Powierzchnia działki w m2: 1.082
KW nr: WR1E/00075657/0
Cena wywoławcza (zł): 110.000,00
Wadium: 11.000,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego poz. 3869 z dnia 24 czerwca 2013r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Działka 147 AM 98 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Instalacja elektryczna przy granicy działki w drodze dojazdowej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zaorany, w części ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem z siatki.

Działka nr 144 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną i kanalizację sanitarną, instalację elektryczną przy granicy działki w drodze dojazdowej. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren w/w działki nie ogrodzony, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz kilkoma zdziczałymi drzewami owocowymi bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji. Dojazd do działki z drogi utwardzonej kruszywem. Północny skraj działki wysypany kruszywem.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 września 2017 r. o godz. 11:15 (Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 8 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 14.06.2017r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

-
tel. (71) 798-21-54
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:12768
Oglądalność ogłoszenia:237
Wygasa:2017-09-14
Dodane:2017-07-31

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama