- Jak ty świętujesz sukcesy?
- Piję.
- Ale ty ciągle pijesz…
- Jestem urodzonym zwycięzcą.


II-przetarg ustny ul. Gliniana

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Oleśnicy:

1.
Adres nieruchomości: ul. Gliniana 29
Numer działki: 21/27
Arkusz mapy: 68
Powierzchnia działki w m2: 1.660
KW nr: WR1E/00049131/6
Cena wywoławcza (zł): 81.000,00
Wadium: 8.100,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXVIII/235/2009 z dnia 29 października 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 219, poz. 4206 z dnia 18 grudnia 2009r., przeznaczona jest pod zabudowę usługową (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1U).

Działka nr 21/27 posiada kształt prostokątny i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami liściastymi bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji. Działka nie jest uzbrojona w media. Nad północną częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia wsparta na słupie zlokalizowanym jedną stopą na terenie działki w jej północno-zachodniej części. Działka położona jest przy drodze żużlowej.

Nieruchomość ta jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 września 2017 r. o godz. 11:00 (Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 8 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 08.06.2017r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

-
tel. (71) 798-21-54
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:12769
Oglądalność ogłoszenia:157
Wygasa:2017-09-14
Dodane:2017-07-31

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama