Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

I-przetarg ustny ul. Kwiatowa

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonej w Oleśnicy:

Adres nieruchomości: ul. Kwiatowa
Numer działki: 141/4
Arkusz mapy: 35
Pow. działki w m2: 587
KW nr: WR1E/00016020/5
Nr decyzji o warunkach zabudowy: 16/2016
Cena wywoławcza (zł): 105.000,00
Wadium: 10.500,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.).

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 16/2016 z dnia 29.02.2016r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Działka nr 141/4 posiada kształt prostokątny z wydłużoną prostokątną drogą dojazdową (tzw. siekiera) i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki nie zagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i kilkoma drzewami owocowymi. W południowej części działki zlokalizowane są betonowe utwardzenia posadzek pozostałe po rozebranych zabudowaniach. Teren działki w części wygrodzony jest od sąsiednich działek ogrodzeniem z siatki, betonowych elementów prefabrykowanych oraz płotem drewnianym.

Działka nr 141/4 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną – sieci przebiegają w drodze dojazdowej (ul. Kwiatowa). Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 21 września 2017 r. o godz. 11:30 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 15 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909, ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

-
(071) 798-21-54
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:12855
Oglądalność ogłoszenia:279
Wygasa:2017-09-22
Dodane:2017-08-08

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama