Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

I-przetarg ustny ul. Kolejowa

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kolejowej 3a (obręb Oleśnica):

- działka gruntu nr 95/6 AM 61 o powierzchni 1.708 m2 oraz nr 95/1 AM 61 o powierzchni 101 m2 (łączna powierzchnia działek 1.809 m2) jest zabudowana budynkiem użytkowym (o charakterze magazynowym), o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 629,53m2 plus poddasze i piwnice o powierzchni użytkowej 303,43m2, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym,

- KW dla dz. nr 95/6: WR1E/00042043/3 (obciążenie służebnością przechodu i przejazdu przez działkę nr 95/6 AM 61 na rzecz działki nr 95/5 AM 61),

- KW dla dz. nr 95/1: WR1E/00100285/6 (obciążenie służebnością przechodu i przejazdu przez działkę nr 95/1 AM 61 na rzecz działki nr 95/5 AM 61),

- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UK- Tereny usług komercyjnych oraz innych nieuciążliwych usług (w tym usługi podstawowe i ponadpodstawowe) i działalności produkcyjnych, z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

- cena sprzedaży działki zabudowanej nr 95/6 – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.),

- cena sprzedaży działki niezabudowanej nr 95/1 – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.),

- teren działki nr 95/6 w części ogrodzony ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych. Obszar działki w południowo-zachodniej części zabudowany budynkiem użytkowym, w pozostałej części stanowi komunikację i zieleń. Obszar komunikacji w części utwardzony chudym asfaltem i szutrem. Północna granica działki obsadzona zielenią, przy granicy chodnik z kostki betonowej. Dojazd do granicy działki możliwy z drogi publicznej utwardzonej asfaltem (dz. nr 3), dalej szutrem przez teren działki 95/1,

- teren działki nr 95/1 stanowi komunikację utwardzona szutrem oraz część chodnika utwardzonego kostką betonową. Teren działki od strony wschodniej ogrodzony jest ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej,

- przez teren działek nr 95/6 i 95/1 przebiegają instalacje: elektryczna, wodna wA32, gazowa, telefoniczna oraz przez dz. nr 95/6 instalacja kanalizacyjna (deszczowa kd160, sanitarna ks160), budynek uzbrojony w instalację elektryczną,

- stan techniczny obiektu: zły,

- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań,

- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 21 września 2017r. o godz. 11:00 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

- wadium wynosi 29.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy).

Najpóźniej do dnia 15 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.

Nabywca prawa własności ustanawia na przedmiotowej nieruchomości – działce nr 95/6 i 95/1 AM 61 nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17 polegającą na umożliwieniu dostępu do urządzeń sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (deszczowa, sanitarna) dla osób upoważnionych tj. wejścia poszczególnych służb wykonujących zadania w zakresie usuwania awarii, wymiany rur itp.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00r., poz. 2147, ze zm.).

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 07 września 2017r. w godz. od 12:00 do 12:30 po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10/(11).

-
tel. (071) 798-21-54
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:12856
Oglądalność ogłoszenia:277
Wygasa:2017-09-22
Dodane:2017-08-08

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama