Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

IV przetarg ustny ul. Traugutta

Burmistrz Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, ogłasza: IV-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9:

- działka gruntu nr 65/5 AM 51 o powierzchni 154 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (funkcjonalnie podzielonym na sześć lokali mieszkalnych), figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 272,56m2 plus poddasze (strych) i piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 46,13m2, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym i strychem,

- KW – WR1E/00046732/8,

- działka nr 65/5 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,

- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UC- Tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,

- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),

- cena sprzedaży w/w nieruchomości – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710, ze zm.),

- budynek mieszkalny uzbrojony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Ogrzewanie pomieszczeń budynku za pomocą pieców kaflowych, budynek po remoncie elewacji frontowej (od ul. Traugutta) obejmującej wykonanie nowych tynków i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w pozostałej części budynek wymaga przeprowadzenia remontu generalnego,

- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 3 października 2017r. o godz. 10:45 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta),

- wadium wynosi 19.500,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 28 września 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.


Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 16.03.2017r., II-przetarg w dniu 25.05.2017r., III-przetarg w dniu 03.08.2017r.


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

Sprzedawca oświadcza, że jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 21 września 2017r. w godz. od 12:00 do 12:30 po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10/(11).

-
tel. (071) 798-21-54
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:13033
Oglądalność ogłoszenia:276
Wygasa:2017-10-12
Dodane:2017-08-28

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama