Pewna blondynka martwiła się, że mechanik okaże się kolejnym naciągaczem. Z ulgą przyjęła wiadomość, że jej samochód wymaga tylko wymiany płynu do kierunkowskazów.

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy zaprasza kandydatów, którzy chcą podjąć pracę na stanowisku pomocniczym: PRACOWNIK SOCJALNY do składania dokumentów aplikacyjnych.

Liczba etatów: 2 etaty

I. Określenie stanowiska: Pracownik socjalny

II. Wymiar i forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.

III. Wymagania niezbędne :

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego

2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

3. nieposzlakowana opinia,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6. wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, tj. wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769),

7. wymagane umiejętności zawodowe dot. w szczególności: znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, podstawowej znajomości innych ustaw i rozporządzeń w zakresie udzielania pomocy społecznej.

IV. Wymagania dodatkowe :

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- obsługa komputera, (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Pomost STD),

- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

- rzetelność i systematyczność,

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

- doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej w tym ( staż, praktyka),

- umiejętność pracy w zespole,

- asertywność,

- odporność na stres.

V. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

1. zgodnie z art. 119 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769),

VI. Informacje o warunkach zatrudnienia:

1. Miejsce pracy znajduje się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 w Oleśnicy na parterze, obejmuje również czynności w terenie.
2. W budynku znajduje się winda.
3. Częste kontakty z klientami zewnętrznymi.
4. Praca na stanowisku objętym naborem będzie odbywać się w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Wykonywanie zadań na stanowisku będzie wymagało pracy z monitorem komputerowym, urządzeniami biurowymi (typu: fax, drukarka, kserokopiarka).
6. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i życiorys (CV) - opatrzone własnoręcznym podpisem;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynność prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.902, ze zm.)

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Oleśnicy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumienia przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był powyżej 6%.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica lub składać osobiście w sekretariacie MOPS w Oleśnicy, pokój nr. 4 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS Oleśnica” w terminie do dnia 23.03.2018r. do godz. 14:00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MOPS Oleśnica http://www.mops.olesnica.bip-e.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy zastrzega możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy nie zwraca. Dane z dokumentów aplikacyjnych zbierane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

tel. (71) 721-89-00

www.mops.olesnica.bip-e.pl

sekretariat@mopsolesnica.gov.pl

-
tel. (71) 721-89-00
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:14354
Oglądalność ogłoszenia:273
Wygasa:2018-04-28
Dodane:2018-03-14

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama