Rozmawia dwóch księży:
- Ciekawe, czy dożyjemy zniesienia celibatu.
Drugi na to:
- My nie, ale może nasze wnuki..


Wychowawca w zespole placówek wsparcia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy zaprasza kandydatów, którzy chcą podjąć pracę na stanowisku: wychowawcy w zespole placówek wsparcia dziennego do składania dokumentów aplikacyjnych.

Liczba etatów: 1 etat

I. Określenie stanowiska: Wychowawca

II. Wymiar i forma zatrudnienia: Praca w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę lub umowa zlecenie w d w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, w godzinach przewidzianych w wysokości zatrudnienia i według ustalonego grafiku.

III. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy:

a) Posiada wykształcenie wyższe (ukończone studia) na kierunku:

pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinnie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalna, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej,

b) Posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,

c) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

d) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

e) Nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego,

b) znać zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną,

d) posiadać predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

e) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

f) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

h) posiadać umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

c) współpraca z psychologiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć socjoterapeutycznych,

d) współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w wychowaniu w zależności od potrzeb dziecka (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi i innymi placówkami),

e) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z wychowankami,

f) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zajęć i rozwój zainteresowań wychowanków placówki,

a) zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowia i życia wychowanków w czasie zajęć,

b) wykonywanie innych poleceń kierownika placówki lub Dyrektora MOPS.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),

e) oświadczenia o spełnianiu niezbędnych wymagań określonych w punkcie 2, lit. c), d), e).

VII. Sposób składania oferty:

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy) do dnia 30.03.2018 r. do godziny 14:00, na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Oleśnicy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawca w placówce wsparcia dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP MOPS Oleśnica oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 13.Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902
z późn. zm.).”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Danuta Szczepanik

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

tel. (71) 721-89-00

www.mops.olesnica.bip-e.pl

sekretariat@mopsolesnica.gov.pl

-
tel. (71) 721-89-00
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:14363
Oglądalność ogłoszenia:82
Wygasa:2018-05-02
Dodane:2018-03-18

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama