Pewna blondynka martwiła się, że mechanik okaże się kolejnym naciągaczem. Z ulgą przyjęła wiadomość, że jej samochód wymaga tylko wymiany płynu do kierunkowskazów.

I-przetarg ustny Lucień

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Oleśnicy:

Adres nieruchomości: Obręb Lucień
Numer działki: 31/5
Arkusz mapy: 80
Powierzchnia działki w m2: 931
KW nr: WR1E/00040060/4
Cena wywoławcza (zł): 105.000,00
Wadium: 10.500,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującym obszar położony w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XIX/160/2004 z dnia 28 maja 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 132, poz. 2259 z dnia 12 lipca 2004r., przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: MN1).

Działka nr 31/5 posiada kształt wielokąta foremnego. Teren działki znacznie wyniesiony w stosunku do urządzonej drogi (ul. Bożka) – skarpa oddzielona od drogi rowem. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami.

Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną.

Zgodnie z wykonaną przez ECO-GEO dokumentacją badań geotechnicznych wierzchnia warstwa działki o grubości 3,20 m – 3,70 m stanowi nasyp niekontrolowany (glina z gruzem), co może wpływać na warunki posadowienia zabudowy.

Działka nr 31/5 położona jest przy drodze utwardzonej kruszywem (ul. A. Bożka).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:45 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018r. na konto Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. koszty notarialne i sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

-
tel. (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00
Poinformuj, że znalazłeś ogłoszenie w serwisie i-olesnica.pl ! Dziękujemy !

Identyfikator ogłoszenia:14621
Oglądalność ogłoszenia:272
Wygasa:2018-07-06
Dodane:2018-05-22

Reklama

Reklama


Reklama


Reklama